Chci založit novou KPZ

1

Proč chceme KPZku

KPZ se snaží budovat systém utvářený místními obyvateli, který bude přispívat ke kvalitě života i životního prostředí. Komunitou podporované zemědělství představuje sociálně inovativní model, který má přínosy v mnoha různých oblastech a na mnoha různých úrovních. 

 • Úroveň jednotlivců: Spotřebitelům dává možnost osobněji se angažovat a přispět tak k utváření budoucnosti našeho potravinového systému. Zemědělcům usnadňuje přímý prodej a zaručuje
  jisté a předvídatelné příjmy;
 • Úroveň komunit: Podporuje tok peněz v lokálních ekonomikách, poskytuje pracovní příležitosti a vytváří prostředí sounáležitosti a vzájemné podpory;
 • Celospolečenská úroveň: Snižuje moc velkovýrobců a korporací v potravinovém systému a tím celosvětově přispívá k potravinové suverenitě (viz Principy KPZ).

 

Přínosy pro členy

Jednotliví členové těží ze svého zapojení do KPZ různými způsoby. Výzkumy provedené v mnoha zemích uvádějí jako nejčastěji zmiňované přínosy tyto:

 • Přístup ke zdravým a výživným potravinám.
 • Čerstvost a chuť: Nabídka odrůd a plodin bývá rozmanitější a přináší tak poznání nových chutí.
 • Transparentnost: Přístup k informacím o fungování celého systému  a o pěstování plodin je jedním z hlavních důvodů, proč se lidé rozhodnou pro KPZ.
 • Dostupné ceny: V některých zemích může být produkce certifikována komunitou, takže ceny mohou být nižší než obvyklé tržní ceny. Nižší ceny přináší i přímý vztah mezi zemědělci a spotřebiteli, kde je vyloučen zprostředkovatel.
 • Znalost zemědělce nebo vzájemné přátelství: Spotřebitelé se se zemědělcem mohou seznámit a případně i spřátelit, podporovat ho, mají představu o jeho způsobu hospodaření a někdy dokonce mohou spolurozhodovat o tom, jak bude hospodaření probíhat.
 • Investice do místních společenství: Podpora místní ekonomiky skrze vyšší zaměstnanost, více místní výroby, místní spotřebu a oběh peněz přímo na místě.
 • Obnova kontaktu s místními komunitami: Členství v KPZ může mezi členy budovat sdílenou zodpovědnost a posílit místní soudržnost.
 • Ochrana životního prostředí a zvířat: Drobná ekologická hospodářství více dbají na péči o krajinu a životní podmínky zvířat. Přepravování potravin na kratší vzdálenosti a menší spotřeba obalů šetří energii a nerostné zdroje.
 • Obnova spojení s půdou a přírodou: Podílníci svým členstvím navazují spojení s půdou a přírodou, které v nich vyvolává pocit „sounáležitosti a spoluvlastnictví“. Díky návštěvám na statku mají členové možnost být v přímém kontaktu se zemědělským prostředím, půdou, zeleninou, ovocem a zvířaty.

 

2

Hledáme zemědělce / podílníky

Porozumění myšlence KPZ

Je důležité mít představu, o jaký druh produkce se jedná (rozmanitost produktů, ekologický způsob hospodaření, kontinuita produkce, atd.), jaký může být roční odhadovaný výnos a jaký vzájemný vztah je potřeba v rámci komunity KPZ vybudovat. Je užitečné spojit se s dalšími iniciativami KPZ ve vašem regionu nebo zemi či najít neziskovou organizaci, která se tímto tématem zabývá. Samozřejmě je také možné získat více informací na internetu. Jako spotřebitelé byste měli být připraveni na určité závazky, proto je důležité dobře si promyslet, jestli jste schopni je na sebe vzít. Jsou to:

 • Platba za příděly potravin předem (ať už na celou sezónu, na měsíc, nebo podle jiného rozvrhu) nehledě na to, v jakém množství a v jaké kvalitě se urodí.
 • V případě komunitních modelů KPZ se členové navíc zavazují podílet se na distribuci, práci na poli, atd.

Hledání členů

 • K hledání členů můžete využít tyto komunikační kanály:
  • Roznášejte letáky
  • Organizujte setkání
  • Šiřte nápad mezi přátele a známé
  • Najděte spřízněného novináře, který o vás napíše
  • Využijte sociální média

Pokud je zájem dostatečně velký, vytvořte jádrovou skupinu. 

Pokud jste skupina spotřebitelů nebo organizace a chcete založit KPZ, doporučujeme najít zemědělce, který má zájem o navázání partnerství se skupinou spotřebitelů, a případně najít vhodnou půdu, pokud ji zemědělec nemá.V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit o radu.

3

Organizujeme první schůzky

Jak funguje KPZJakmile naleznete první spojence, měli byste být připraveni účastnit se veřejných setkání, kde můžete najít nové členy. Pro budoucí spolupráci je klíčové být na těchto setkáních upřímní a transparentní, spotřebitelé si těchto vlastností váží. Pokud nemáte moc zkušeností, nemějte obavy. KPZ je partnerství, snažte se proto spotřebitele zapojit do hledání řešení.

Možný program setkání

 • Co je to KPZ?
 • Proč jíst lokálně vypěstované potraviny?
 • Proč potřebují drobní zemědělci podporu? Jaká jsou rizika průmyslového zemědělství?
 • Jaké jsou výhody členství v KPZ?
 • Vyhodnoťte ochotu účastníků zavázat se ke KPZ.
5

Rozdělujeme úlohy / role

Clipboard01Abychom se v komunitě vyhnuli nedorozuměním a potížím, je potřeba hned na začátku vyjasnit role
a povinnosti. Ty nám mohou pomoct při nabírání nových členů a také jako manuál ve sporných situacích.
Role zemědělců a členů jsou obvykle vysvětleny v dohodě o partnerství, ale pro vzájemné porozumění
je velmi důležité je jednou za čas probrat na osobních setkáních – zvláště na akcích, kde se
přijímají noví členové.

Povinnosti zemědělců

 • Hospodařit co nejlépe, aby byly uspokojeny potřeby a očekávání spotřebitelů.
 • Dodržovat dohodnuté metody hospodaření (např. ekologické, biodynamické, košer, permakultura).
 • Definovat množství potravin dodávané v jednom podílu.
 • Definovat četnost dodávek a způsob jejich doručení.
 • Nastavení ceny za podíl či poloviční podíl.
 • Určení možností a způsobů dobrovolné práce na statku.
 • Určení, jak často a v jakém rozsahu se budou konat akce na statku.
 • Zajištění transparentnosti hospodaření.

Možné povinnosti koordinátora skupiny

 • Zajišťovat kontakt mezi skupinou a zemědělcem.
 • Vybírat platby za podíly a zasílat peníze zemědělci.
 • Povinnosti a role nicméně nejsou tesané do kamene.

Možné povinnosti členů

 • Platit včas dohodnutou cenu za podíl nebo úrodu.
 • Přijmout skutečnost, že úrodu obvykle nelze přizpůsobovat preferencím jednotlivců.
 • Akceptovat sezónnost produktů.
 • Respektovat a přijmout specifické znalosti a dovednosti zemědělce.
 • Čistit a vracet přepravky či další nádoby používané pro distribuci.
 • Podílet se na určitých úkolech (např. pomoc při dodávce, sklizni).
6

Hledáme výdejní místo

váhaDistribuce obvykle probíhá každý týden počínaje dubnem nebo květnem, v závislosti na klimatických podmínkách. Výdejní (též odběrné) místo může být na hospodářství, pokud spotřebitelé žijí na stejném místě jako zemědělec, nebo ve městě. Pokud se výdej odehrává ve městě, doporučujeme najít nějaký volný prostor v prostorách místních organizací (ekologické nevládky, školy, mateřská centra) nebo na veřejných místech (kavárny, farmářské trhy, dvory, apod.). Pokud se žádné takové místo nenajde, spotřebitelé si výdejní místo pronajímají nebo najdou prostor u někoho doma. Čas výdeje je obvykle věcí dohody mezi zemědělci a skupinou spotřebitelů.
7

Vytváříme organizační strukturu

Skupiny KPZ se dají rozdělit do kategorií podle toho, kdo je provozuje nebo jaký mají cíl:

Podle typu koordinace

 • Koordinace/organizace zajišťovaná zemědělcem – Provoz systému zajišťuje zemědělec, jehož úrodu si spotřebitelé předplácejí, aniž by se dále zapojovali. Konkrétní podoba se samozřejmě liší model od modelu.
 • Organizace zajišťovaná komunitou/spotřebiteli – Koordinátorem skupiny je jeden nebo více spotřebitelů. Ti celý systém řídí v úzké spolupráci se zemědělcem, který produkuje s ohledem na jejich přání. Stupeň zapojení spotřebitelů je proměnlivý.

Podle způsobu vzniku

 • Skupina členů propojená s existujícím hospodářstvím
  Spotřebitelé vytvoří skupinu a naváží partnerství s místním zemědělcem. Hospodářství je vlastněno a řízeno zemědělcem. Členové podepisují se zemědělcem smlouvu o partnerství a platí za celou svou část úrody předem za určitý časový úsek (za sezónu nebo půl sezóny). Tento druh KPZ je pravděpodobně ten nejběžnější. Příklady v ČR: KPZ CooLand či KPZky Svobodného statku.
 • Komunitní hospodářství
  Skupina lidí založí a stará se o své vlastní hospodářství, sdílí náklady na produkci, členové pracují jako zemědělci, případně zemědělce zaměstnávají. Příkladem je například hospodářství KomPot či zahrada Kuchyňka.
 • Zemědělsko-spotřebitelské družstvo
  Zemědělci se sdružují do družstev, aby tak získali přístup k různým druhům potravin. Spotřebitelé mohou spoluvlastnit půdu a další zdroje společně se zapojenými zemědělci a spolupracovat na produkci a distribuci potravin. Příkladem takovýchto průkopnických modelů, kde je družstvo spoluvlastněno jak producentem, tak spotřebiteli, je Food Hub v anglickém městečku Stroud nebo Alter Conso ve Francii či Spolek živá obŽIVA u nás.
 • Zemědělské družstvo
  Zemědělci řízená skupina KPZ, kde dva nebo více členů spolupracují na zajištění pestřejšího výběru zemědělských produktů svým členům. Tento model umožňuje jednotlivým zemědělcům specializovat se na tu formu hospodaření, která je pro jejich hospodářství nejvhodnější (větší podniky se mohou zaměřit na produkci v polním měřítku, menší hospodářství na speciální plodiny a výše položené statky na chov). Několik příkladů existuje ve Francii.
8

Jedeme na statek

na statekNávštěvy na statku a komunitní akce nabízejí skvělou příležitost k setkání zemědělce s ostatními členy. Členové se tak dozvědí, odkud pocházejí jejich potraviny, zemědělci se zase setkají s lidmi, kteří jedí jejich vynikající a pečlivě pěstované a vyráběné potraviny. Osobní setkání dává členům pocit sounáležitosti s komunitou a dokáže ze skupiny jednotlivců vytvořit opravdovou komunitu. Takové akce jsou zásadní pro budování vztahů a důvěry mezi členy.

Seznam úkolů pro organizátory akcí

 • Pošlete lidem plánek, jak se na hospodářství dostanou.
 • Mějte u sebe čísla mobilních telefonů organizátorů, pro všechny případy.
 • Máte-li připravený program, dodržujte ho a připravte si 2–3 jednoduché, ale zábavné společenské hry. Můžete požádat některé členy, aby vám pomohli rozproudit zábavu.
 • Schůzku můžete začít krátkou zábavnou hrou, která členům pomůže zapamatovat si jména ostatních a soustředit se na následující program. Jednoduché a zábavné hry mohou členy příjemně zabavit i během dne, pokud jsou takovému typu zábavy otevření. Opět můžete požádat některé členy, aby vám s rozprouděním zábavy pomohli.
 • Mějte k ruce někoho (může to být i dobrovolník), kdo příchozí uvítá a představí ostatním. Vždycky dbejte na to, aby se lidé vzájemně představili.
 • Dejte lidem jmenovky, na které si napíší své jméno a které mohou nosit po celou dobu akce. K tomu potřebujete jen nějaké levné a jednoduché bílé nálepky a fixy. Členům tím usnadníte seznamování.
 • Pokud od členů na schůzce očekáváte aktivní účast, sdělte jim to předem nebo hned po příchodu. Můžete je vyzvat, aby vám pomohli s vařením, mytím nádobí, sázením, pletím a čímkoli dalším. Nezdráhejte se je požádat: zdvořile a přímo je oslovte. Pokud se na ně obrátíte se zdvořilým dotazem, nikdo vás neodmítne ani se nebude cítit zaskočený.

 

9

Komunikujeme

komunikaceExistuje několik komunikačních kanálů, které lze v rámci KPZ využít. Nezapomeňte s ostatními členy prodiskutovat, který kanál vám nejvíce vyhovuje. Každý jsme jiný, někteří lidé dávají přednost komunikaci z očí do očí, jiní raději posílají e-maily nebo si vyměňují názory na Facebooku. Vaším úkolem je najít společné způsoby komunikace, které nikoho z diskuse nevyloučí, a určit, který komunikační kanál se hodí pro diskusi o té které problematice (např. o příští návštěvě u zemědělce stačí informovat e-mailem, nemusíte každému členovi volat). Buďte připraveni na všechno a nečekejte, že bude komunikace snadná. V mnoha případech bude vaše komunikace pravděpodobně jednostranná, protože otázky a odpovědi na ně nepřicházejí vždy přesně v tu chvíli a takovým způsobem, jak byste si přáli. Tohle přijměte a nepropadejte panice: i když většina lidí ráda informace dostává, často nemají čas nebo ochotu aktivně komunikovat.

Komunikace z očí do očí

Odběr podílu nabízí ideální příležitost setkat se s členy osobně. Ať jste zemědělec či koordinátor je vaším úkolem najít si čas a příležitost na setkání se členy a s každým si trochu popovídat.
TIP: Nejlepším způsobem, jak neformálně budovat skupinu KPZ, je zorganizovat jeden společný odběr pro všechny členy. Společné vážení zeleniny, debaty a přátelská atmosféra pomáhají vzájemnému poznávání členů, z vyzvedávání podílů se tak stává komunitní událost. Členové mohou přivést své děti, vyměňovat si recepty a další užitečné informace týkající se udržitelného životního stylu a v neposlední řadě si mohou užít společnost ostatních členů komunity.

Online komunikace

 • E-maily – Nejsnazší způsob komunikace s členy skupiny KPZ. Nezapomeňte ve svých e-mailech uvést jednoznačný předmět, který pomůže přitáhnout pozornost příjemce. Pokud na své e-maily nedostáváte delší dobu odpovědi, zeptejte se ostatních – je totiž možné, že vaše e-maily končí ve složkách pro spam.
 • Webová stránka nebo blog – Zemědělec i širší komunita okolo KPZky by měli informovat o tom, zda a jak je možné se k nim přidat. Často se totiž stává, že spotřebitelé se zájmem o KPZ nemohou najít, navštívit či jinak kontaktovat vhodného zemědělce. Kromě toho lze tyto komunikační kanály použít i k informování vašich členů. Některé skupiny KPZ si založily tematické blogy, které nejčastěji soustřeďují nejlepší recepty z týdenních podílů.
 • Bulletiny a zpravodaje – Běžný komunikační nástroj, který skupiny KPZ používají. Jde vlastně o pravidelné informování členům, které může obsahovat složení podílů, aktuální recepty, zprávy z pole, upozornění na akce (např. návštěvu na statku nebo komunitní den) a připomínky (třeba když je čas obnovit smlouvu či převést měsíční podíl). Informace jsou doplněny fotkami a obrázky, které ilustrují text a zvyšují atraktivnost pro čtenáře. Téměř všichni poskytovatelé e-mailu (jako jsou Google nebo Seznam) nabízejí jednoduchou aplikaci pro informační bulletiny či zpravodaje. Vezměte e-mailové adresy všech členů, vyberte pro svůj mailing list zajímavý název a rozhodněte strukturu a četnost e-mailů. TIP: Pokud je na vás vydávání zpravodaje příliš obtížné, požádejte někoho z členů KPZky, který umí pracovat s tímto druhem aplikací. Stejně tak je možné delegovat zodpovědnost za přípravu obsahu.
 • Sociální sítě – Někdo je rád má, jiný ne, ale sociální sítě jako Facebook či Google+ mají mnoho uživatelů. Pokud vaši členové tyto sítě rádi používají, internetová skupina či komunita se může stát dobrým místem pro výměnu novinek, zpráv a fotek. Zároveň může členy motivovat k udržování kontaktu s ostatními. Ovšem používání příliš mnoha různých webových stránek může vést k rozmělňování zdrojů. Lepší je soustředit se na vybudování komunity na několika málo platformách, než mít oddělené komunity úplně všude.

Tištěné materiály

Pokud vaši členové nepoužívají online aplikace, můžete vytvořit tištěný informační bulletin a rozdávat ho členům spolu s podílem. Anebo můžete propagovat svou skupinu KPZ pomocí tištěných letáků. V současné virtuální komunikaci je dobré sdělit čas od času některé informace tištěnou formou.

10

Jíme první závoz

jíme

Připravujte na uskladnění

Naučte se umývat vše zelené (to znamená i natě a listy zeleniny jako je řepa, ředkvičky, tuřín a další kořenová zelenina; jsou také jedlé) co nejdříve po donesení podílu domů. Omyjte je ve studené vodě, dejte do odstředivky a (to je důležité) důkladně osušte, poté uložte do lednice. V průběhu týdne vám poslouží jako rychlá příloha k jídlu. Zeptejte se svého zemědělce nebo dalších členů, jak nejlépe uskladnit zeleninu, ovoce a bylinky, které v KPZce dostáváte, aby vydržely čerstvé. (Víte že například dýně se nejlépe uskladňují na prosluněném místě?) Jezte zeleninu postupně tak, abyste si tu nejtrvanlivější ponechali až na konec.

Experimentujte

Nebojte se nových receptů, stejné suroviny můžete připravovat pokaždé jinak, takže budou stále zajímavé a chutné. (Pokud budete hlávkový salát připravovat jen jako salát, nejspíše se ho rychle přejíte.) Také nepředpokládejte, že každá potravina v podílu bude použitelná jako hlavní chod, buďte proto připravení zkoušet různé druhy příloh, obloh a polévek.

Plánujte podle podílu

Obvykle se o obsahu podílu, co v něm je a v jakém množství dozvíte, až při vyzvednutí, takže je užitečné naučit se plánovat vaření jídla až na základě obsahu vyzvednutého podílu.